Esecom Oy

Luotettavuus ja vastuullisuus

esecom-logo

Esecom Oy:n asiakasrekisteri / tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n / EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Esecom Oy

Y-tunnus: 1773042-1

Osoite: Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa

Puhelin: 09 43105 311

Esecom Oy tarjoaa puhepalvelu- ja asiakaspalvelukeskusratkaisuja yrityksille.

2. Rekisterin nimi

Esecom Oy:n asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri sekä markkinointiin perustuva väliaikainen markkinointirekisteri.

3. Rekisteriasiat ja rekisteriasioista vastaava henkilö

Rekisteriä ja tietosuojaselosteeseen koskeviin tiedusteluihin vastaa asiakaspalvelumme osoitteessa esecom (at) esecom.fi tai numerossa 09 4130 5311.

Myös mahdolliset uutiskirjettä ja jakelua koskevat kysymykset voi osoittaa osoitteeseen esecom (at) esecom.fi.

Rekisteriasioista vastaava henkilö on Jarmo Metsola (s-posti: jarmo.metsola (at) esecom.fi).

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, palveluiden ja tilausten toimittamiseen ja laskuttamiseen, asiakastapahtumien varmentamiseen, osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, rekisterinpitäjän toimintojen kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, profilointiin, palveluiden toteuttamiseen ja personointiin, markkinointiin ja mainontaan (mukaan lukien näiden kohdentamiseen), väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkimiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ja sen mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin ryhmiin kuuluvia, rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

Perustiedot, kuten:

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten:

Yritystiedot, kuten:

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai hänen puolestaan tehneeltä taholta puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai vastaavalla tavalla sekä rekisterinpitäjän järjestelmistä palveluihin rekisteröitymisen ja käytön yhteydessä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Tämän lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä muun muassa rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista, joissa rekisteröityneestä henkilöstä on tietoa saatavilla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän rekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

7. Tietojen luovutus ja siirto

Esecom Oy ei luovuta rekisteritietoja ilman rekisteröidyn lupaa muutoin kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, joita Esecom käyttää rekisterin käyttötarkoitusten mukaisten tehtävien, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvään suorittamiseen. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen tai muun perustellun syyn vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimusjärjestelyin riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. Rekisterin suojaus

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyillä on oikeus milloin tahansa perua Esecomin uutis- ja markkinointikirjeiden tilaus sekä kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle osoitteeseen esecom (at) esecom.fi.